>
> Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Флоренция Бус  София“ ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура  BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)““ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

по Договор №: BG16RFOP002-2.091-0252-C01

Размер на безвъзмездна финансова помощ: 450 000,00 лв.

Срок на договора: 6 месеца;

Начална дата: 14.01.2021 г.

Крайна дата: 14.07.2021.г.

Проектът включва дейности по осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.