> Информация за пътниците и Политика за защита на личните данни

Информация за пътниците и Политика за защита на личните данни

1. Със закупуването на билет превозвачът сключва договор за превоз на пътника, като поема своите отговорности, съгласно чл. 42-48 от Закона за автомобилните превози (ДВ, бр.82/1999р бр.11/2002г.).

2. Превозвачът осигурява на притежателя на валиден билет, превоз по предвиден маршрут.

3. В цената на билета е включен превоз на два куфара с максимално тегло 20 кг. или максимални размери 100/60/30 см., както и ръчен багаж с малки размери.

4. Всеки допълнителен багаж се заплаща по определена тарифа; допълнителният багаж може да бъде превозен само при капацитетни възможности на автобуса.

5. Всеки багаж, включително и ръчният трябва да бъде придружен от разпознавателен стикер.

6. Билетите са поименни и не могат да бъдет предоставяни на трети лица. Всеки пътник е длъжен да пази билета си до края на пътуването. Необходимо е пътникът да се представи в офисите на фирмата 45 минути преди отпътуването, в противен случай пътника може да бъде счетен за отсъстващ и мястото да бъде предоставено на друг пътник.

7. Срокове за промени и анулации:

  • Глоба за смяна на дата – глоба има в случаите, когато се променя датата на пътуване на двупосочен билет с вече фиксирани дати. Връщане на пари няма при намалени вече билети. Внимание! Промяна на дата може да се направи само от касите от където е закупен билета.
  • Всяко желание за промяна се приема до 48 часа преди пътуването и се заплаща -10 евро.
  • Не се налагат глоби до 30 минути от издаването на билета; таксува се анулирането на билета – 10 евро
  • При връщане на билет 48 часа преди началото на пътуването се удържа 20% от стойността на билета.
  • При връщане на билет между 48 и 24 часа преди тръгване се удържа 50% от стойността на билета.
  • В случай на искане за анулация в срок по-малък от 24 часа – общата стойност на билета не се възстановява, което е валидно и в случаи на загубен или откраднат билет.
  • Не се възстановява  суми по двупосочни билети при започнало пътуване, когато вече  пътникът е използвал едната посока. 

8. Фирмата превозвач не носи отговорност за загубен или откраднат билет, който не се възстановява.

9. Двупосочните билети са валидни 180 дни от датата на първото пътуване. Билети без фиксирана дата за пътуване подлежат на заверка в бюрата на превозвача или на неговите партньори в чужбина до пет дни преди датата на пътуване. Препоръчва се потвърждаване датата на пътуване, особено в случаите на по-продължителен период между първоначалната резервация и датата на втората посока (връщането). Билети без нанесени дати за връщане се приемат и обработват само при налични свободни места в автобуса.

10. В случай на промяна датата на фиксираното пътуване, се заплаща сума, която е предвидена в определената тарифа.

11. При промяна на дестинация, се заплаща разликата до актуалната цена, както и такса по определена тарифа.

12. Всеки пътник, закупил  билет, е застрахован в рамките на пътуването за риска “Злополука”. При желание за по-голямо застрахователно покритие,  пътникът може да сключи лично отделен застрахователен договор по свой избор.

13. Фирмата-превозвач не носи отговорност за прекъснато от властите пътуване поради  паспортни, визови и митнически неуредици на пътниците, които са изцяло тяхна отговорност, както и за застраховки по рисковете “Живот” и “Медицински разноски”.

14. Всеки пътник носи лична и финансова отговорност за нарушения на Шенгенските разпоредби за пребиваване в чужбина. Глобите се заплащат лично от пътника, извършил нарушението.

15. Всеки пътник носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.

16. Фирмата-превозвач не носи отговорност за закъснения по обективни причини или при настъпване на “форсмажор”, както и за загубен или  откраднат багаж преди проверката в автобуса и след предаване на багажите при пристигане.

17. В случай на неосъществено пътуване по вина на фирмата-превозвач, се възстановява само стойността на неосъществената част от пътуването.

18. Не се осъществява превоз на домашни любимци, и следните видове стоки: телевизори, колела, перални и други домакински уреди. Не се превозва стока от търговски характер, която може да бъде обект на митническа обработка.

19. Прави се изключение за малки животни , снабдени с намордник и клетка (за да се транспортират по начин по който да не притесняват другите пътници), както и да притежават необходимите санитарни сертификати. Ще бъде приложена сума , отговаряща на тарифата за деца до 12 години. Кучетата трябва да са не по-големи от 9 кг. Транспортирането на животни ще може да се осъществява само в дните вторник и четвъртък.

20. Когато поради паспортни или митнически неизправности преминаването на граница е невъзможно или се забави с повече от 30 минути, превозвачът не е задължен да продължи превозването на съответния пътник. Билетът за направлението не се възстановява.

21. Пушенето в автобусите по време на пътуване е забранено.

22. Ползването на индивидуалните предпазни колани в автобусите по време на пътуването е задължително за цяла Европа. Глоби, наложени от контролните органи във връзка със сигурността по време на пътуването, се носи лично от нарушителя

23. Фирмата превозвач не превозва непридружен багаж.

24. Рекламации са валидни само в писмена форма, отправена в срок до 1 месец от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажния етикет, без които рекламации не се разглеждат. За функционалното състояние на съоръженията в автобуса, отнасящи се до комфорта на пътуване, фирмата-превозвач не носи гаранции и не са обект на рекламации.

25. Посочените в разписанието и в други информационни материали времена на пристигане по спирки са ориентировъчни.

26. За Новогодишните и Коледни празници е необходимо  билетите да бъдат закупени най-късно до  7 дни преди пътуването.

Бъдете информирани! Запознайте се с Вашите права на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:tr0050&from=IT

РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

(Информация съгласно членове 12, 13, 14 от Европейския регламент за обща защита на данните N 2016/679 - Информация по чл.13 - Д. 196/2003

 

Съгласно  ЗЗЛД и чл. Член 13 от Регламент (ЕС) № 2016/679 ("Общ регламент за защита на данните", наричан по-долу "Регламент") информира, че горепосоченото законодателство осигурява защитата на физическите лица и други субекти по отношение на обработването на техните лични данни такава обработка има за цел да допринесе за постигането на принципите на точност, законност, яснота и защита на Вашата лична неприкосновеност и вашите права, съгласно техниката. 6, раздел 1, буква. б) от регламента.

Вашите лични данни ще бъдат обработени в съответствие с нормативните актове на гореспоменатия нормативен акт и с очакваните задължения.

Обработката на функционални данни за изпълнение на такива задължения е необходима за правилното управление на доклада и тяхното присъждане е задължително за актуализиране на изброените цели.

Вашите данни могат да бъдат съобщени на трети страни, по-специално на:

• полицейски сили;

• Консултанти и независими изпълнители, дори в асоциирана форма;

• Банки и кредитни институции.

Освен това Титулярят декларира, че потенциалната неточна комуникация или грешната комуникация на една от задължителните данни може да доведе до невъзможността на Титуляра да гарантира точността на обработването. В допълнение, вашите лични данни могат също да бъдат използвани, преди съгласуване, за целите по-долу:

• Предаване на търговска информация чрез електронна поща или SMS;

• При необходимост от удовлетворяване на пазарни проучвания, статистика, промоционални дейности, свързани с изпращането на рекламни и рекламни материали;

• Да обработваме информация за бъдещи търговски инициативи и за съобщения за нови продукти, услуги и оферти както от наше име, така и от други свързани и / или контролирани компании и търговски партньори

Приносът на Вашите данни е незадължителен по отношение на гореспоменатите цели и потенциалният Ви отказ не нарушава продължаването на договорните отношения или адекватността на самата обработка на данните.

В случай, че посочите одобрението си, съобщенията, съдържащи рекламно предложение, търговски оферти и информационни съобщения относно нашата компания, могат периодично да се изпращат на вашия имейл адрес .Обозначеното съгласие   може да бъде отменено във всеки един момент.

 

Метод на обработване

Вашите данни могат да бъдат третирани в следните режими:

• Ангажиране с трета страна на процедурите за разработване;

• Създаване на профили, свързани с клиенти, доставчици или потребители;

• Обработка чрез електронни калкулатори (компютри);

• Ръчна обработка чрез физически архиви.

Личните данни ще бъдат достъпни и обработени от служителя и сътрудниците на Титуляря на обработката като отговорник или представител за обработката, освен възможни трети лица, назначени от външни лица, отговарящи за обработката на данните, които подпомагат Титуляря в управлението на уебсайта и на софтуера за управление за резервации; данните няма да бъдат разпространени.

Обработката ще се осъществява както чрез ръчни, информационни и / или телематични входове на организация и разработка, тясно свързани с целите, и все още с цел гарантиране на безопасността, целостта и поверителността на данните в съответствие с организационните, физическите , логични мерки, установени от настоящите разпоредби.

Получени данни в хода на редовни бизнес операции (от клиенти / доставчици)

Идентификационните данни, както и всяка информация, необходима за изпълнението на споразумението, се събират от заинтересованото лице. Личните данни се обработват в областта на нормалната дейност за свързани цели, насочени към управлението на текущи договорни отношения, различни от изпълнението на счетоводни, данъчни или правни задължения. В този случай законността на обработката произтича от изпълнението на настоящите договори и от гледна точка на свързаните нормативни задължения. Личните данни се обработват чрез електронни или хартиени инструменти за времето, необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани. Осъществяват се специални мерки за сигурност, за да се предотврати загубата на данни, неправилната или неправилната употреба и неоторизираните достъп. Предоставянето на данни е по избор, но евентуалният отказ за предоставяне на данни може да доведе до пропуснато или частично изпълнение на споразумението. Личните данни, придобити в процеса на изпълнение на договора, могат да бъдат съобщени на трети лица, които изпълняват функции, свързани или необходими за нашите дейности.

Събраните данни ще бъдат запазени изключително, за да се отговори на задълженията в тази област съгласно ЗЗЛД. Освен ако потребителите не го поискат, данните ще се използват, но за търговски съобщения, бюлетин и др. На потребителите на уебсайта, като заинтересовани страни, се признават правата на изкуството и правото да се поиска от титуляра споразумение за достъп до лични данни, изменение или анулиране на данните, ограничаване на обработката им или противопоставяне на тяхната обработка, както и правото на да получи информация за произхода на данните, за целите и начините на събиране и да получи отмяната или заключването на обработените данни в нарушение на закона, като препрати заявките до дружеството „Флоренция Бус София“ ЕООД като притежател на електронния адрес privacy@florentiabus.bg  или изпращане на препоръчано писмо до Титуляря на преработката на административното седалище на бул. Княгиня Мария Луиза 102, Автогара Сердика, офис 126,1202 София.